Erbain kolye-erbain yüzük

Perşembe Duası

Büyük Divan'da münâdîler nida ettiği zaman: “Ey Ehl-i Mahşer! Gözlerinizi kapatınız. Fâtimatüz-Zehrâ (RA) validemiz geliyor.” dediği zamanda, manevî gözlerini açıp da Fâtımatüzzehrâ’nın (RA) izinden giden kullar zümresine bizleri de ilhak eyle!

Perşembe Duası

Elhamdülillah i Rabbîl Alemin. Vel akıbetü lil müttegin, Vela udvâne illâ 'alezzâlimîn. Vessalâtü Vesselâmü alâ Resulinâ Muhammedin ve alâ Âlihî ve Sahbihî Ecmaîn.

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ Resûlallah (SAV)

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ Habiballah (SAV)

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ Nebiyyallah (SAV)

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ Şefi' Allah (SAV)

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ Nebiyy-i Muhtar (SAV)

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ Harîsun Aleyküm (SAV)

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ Hâtemen Nebiyyin (SAV)

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ Rahmeten Lil Alemin (SAV)

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ Ebe'l Kasım (SAV)

Esselatü Vesselamü aleyke Yâ Şefi’al Müzbinin (SAV)

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ İmam El-Müttekin (SAV)

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ İmam El-Mürselin (SAV)

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ Seyyid El-Mürselin (SAV)

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ Emine-i Vahyillâh (SAV)

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ Nûr-i Arşillâh (SAV)

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ Hayre Halkillah (SAV)

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ Mustafa (SAV)

Essalâtü Vesselâmü aleyke maneviyyat büyükleri, ya şeyhim, efendim sultanım,

Essalâtü Vesselâmü aleyke Yâ mürîd mürîdân, derviş dervişan.

Esselatü Vesselamü ala Resûlinâ Muhammedin ve ala Âlihî, ve Evlâdihi, ve Eshâbihî, ve Etbâihî ve Ehl-i Beytihî, ve Zürriyyetihî..

Yâ Allah (CC)! Yâ Rahmân (CC)! Yâ Rahîm (CC)! Yâ Hayyü (CC)! Yâ Kayyüm (CC)! Yâ Hakemü (CC)! Yâ Kuddüs (CC)! Yâ Rabbi!

“Lâ Taknetü Min Rahmetillâh” Âyet-i Kerime’nin ümidiyle kapına geldik. Elimizi açtık… Boynumuzu büktük… Huzuruna vardık…

Ey dost! Dostların dostu, dostun  Dost Muhammed Mustafa’nın (SAV) hakkı içün…cihar yari hulefa-i raşidiyn ebabekr-i sıdık ömer-ül Faruk Osman-ı zünnireyn Şâh-ı Velâyet Aliyy-el Murtaza’nın (KV) hakkı içün… Hasan-ül Müctebâ’nın (RA), Şah Şehid-i Kerbela İmam-ı Hüseyin Efendimizin (RA) hakkı içün... Mucizel beyan olarak gönderdiğin Kur’an-ı Azîmüş-Şân’ın’ın hakkı içün… Mucizel Beyân’ında gizlemiş olduğun gizli, saklı, tayyib, mutahhar İsminin hakkı içün… Mucizel Beyân’ında medh-u senâ eylediğin aşık, sadık, zâkir, şâkir, havass-ul has olan kullarının hakkı içün…

Dostun Halil’inin (AS) hakkı içün… Senin rızan için kurban olan İsmail’in (AS) hakkı içün… Yüz yirmi dört bin Enbiyanın, yüz yirmi dört milyon Evliyanın hakkı içün… Bu zatların sana geldikleri yol, getirdikleri kulluklarının hakkı içün… Sana açılan el, sana yalvaran dil, sana doğru varan yol, Zat-ı katında duası, ricası, müracaatı, dilekçesi kabul olan kullar hakkı içün…

İsm-i Azam, Nur-u Kur’an, Sırr-ı Tevhid, Sırr-ı İhlas, Elif, Lâm, Mîm, Kâf, Hâ, Yâ ,Ayın, Sîn, Sad, Tâ-Hâ, Yâsin hakkı içün… Elif’teki şanının, Sin’deki sırrının, Mim’deki Muhabbetinin hürmeti içün… Nun’daki nurunun hürmeti içün…

Cihar-i Yâr-i Güzîn Efendilerimizin (RA) hakkı içün… Dil bilmez mahluklar ve günahsız sabiler hakkı içün… Seni candan zikreden zakirler, Seni aşk ile seven aşıklar, Seni sıdk ile seven sadıklar, salihler, abidler hakkı içün… Senin huzurunda ihlasla bükülen diz hakkı içün…

Yâ Rabbi! Senin huzuruna çıkmaya layık yüz hakkı içün… Bizi ve bütün İhvan kardeşlerimizi, evlad-ı ailemizi, çoluk ve çocuğumuzu taklitden, riyadan, ananiyetten, sahte varlıktan, sana yaramayan kötü hal ve ahlâklardan kurtar!

Yâ Rabbi! Bizleri dostlarının ve Ehlullahın gazabına uğratma! Üstadlarımızın nazar ve himmetlerini, kardeşlerimizin de sevgi ve muhabbetlerini üzerimizden kesme. Kulluğumuzu baki, hizmetlerimizi kadim kıl. Dünyada iken bizi affet, ukbaya bırakma!

(şu an amin diyenleri) Mü’min ve mü’mineye ihvan kardeşlerimizle ve bize inayet ve hidayet eyle!

Yâ Rabbi! Sen bize hidayet etmezsen biz bu kesret aleminde vahdet bulamayız. Sen bize hidayet etmezsen biz şu zulmet aleminden nur alemine gidemeyiz. Sen bize hidayet etmezsen Sana sıdk-u sadakatla kulluk edip Senin rızanı kazanamayız. Sen bize hidayet etmezsen, İman-ı Taklitten İman-ı Tahkik’e geçip de hakiki imanla Senin Huzur-u İlahiyye’ne gelemeyiz.

Nûr-u Kur’an’ının hürmeti için… Hidayetine mazhar ettiğin kullarınla cümle Tarikat kardeşlerimiz, mü’min ve mü’mineyle birlikte biz aciz kullarına Kerem-i Lütfunla hidâyet eyle Yâ Rabbi! Bizi bize bırakma! Bizi kendi halimize bırakma. Sana lâyık bir kul eyle. Sana kul, Habibine ümmet, üstadlarımıza gerçek manada bir mürid eyle!

Yâ Rabbi! Gözlerimizi açıp yumuncaya kadar şu zalim nefsimize, şeytana, küfr-ü delalete fırsat verme Yâ rabbi!

“Men Araf Sırrı’na agâh, “Mağferek” sırrına mazhar eyle! “Men arefe nefsehû, fakat arafe rabbehû” sırrına mazhar eyle! “Mûtû kable ente mûtû” sırrına erdir. Ölmeden evvel ölmeyi, ölüme hazırlıklı olmayı bizlere nasip eyle!

Yâ Rabbi! Bizleri hâb-u gafletten kurtar! Taklitlerimizi Hakikate tebdil et. Taklitten, riyâdan, an’âniyyetten, kibirden, sahte varlıktan, “desinler”den, zemden, zinadan, Sana karşı şirk ve ortaklıktan, Sana lâyık olmayan kötü hâl ve ahlâklardan bizi kurtar! Güzel ahlâka giden kullardan bizi mahrum etme! Bizi onların zümresine ilhak eyle! Çünkü bizdeki Sana lâyık olmayan kötü hâl ve ahlâklar, Seninle bizim aramızda perde hicâb etti. Yâ Rabbi! Bu haller bizi zulmette bıraktı.

Yâ Rabbi! Kuvvet ve kudret sahibi sensin. Perdemizi ref edip de sen bizi Sana getir! Yâ Rabbi! Senin rızânı kazanan kullar zümresine bizleri de ilhak eyle!

Ya Rabbelalemin!

Şu anda kapına geldik.

Yüce divanına durduk,ellerimizi açtık boynumuzu büktük, bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme Ya Rabbi !

Senin affina merhametine ve lutfuna daha cok ihtiyac duydugumuz su zamandabizleri sensiz birakma ya Rabbi! Dua dua sana yalvariyoruz, kapina geldik bizleri bos cevirme Ya Rabbi!

Okunmuş olan hatm-i şerifi; aşr-ı şerifleri,zikirleri tesbihatları ahsen surette kabul eyle.

Ya Rabbi !

Cemi hata ve kusurlardan salim eyle.

Yâ Rab! Şu anda senin medh ü senân için kalem tutan eller, Seni tesbih için ikrâra gelen diller hürmetine, Felekleri nûra, melekleri sürûra, âlemleri huzura kavuşturan o mübarek velâdeti Muhammedî hürmetine,

Dergâh-ı izzetine uzanan, barigâh-ı mecd-i azâmetine açılan mü’min eller hürmetine, aşkınla tutuşup yanan hâlis gönüller hürmetine, ALLAH (c.c.) ALLAH (c.c.) diyerek mübarek ismini anan sâfî diller hürmetine...Gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü güldürecek nûruna, ruhumuzu coşturacak aşkına muhtacız.

Bütün ümmet-i Muhammed’e lutfeyle yâ Rabbî!

Ruhumuzun cilası, hayatımızın ziyası, kurtarıcı kelâmın Kur’an-ı Kerîm’in okundu.

Başlarımızın tacı, dertlerimzin ilâcı,Habibin Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) salat ü selam yolladık;

Dergâh-ı izzetinde kabul eyle yâ Rabbî!..

Yâ Rabbi! Elimizi açıp itiraf-ı kusur ettik. Divanına durduk, “La taknetû min Rahmetillâh” Âyet-i Kerîme'nin umuduyla kapına geldik. Nûr-u Kur’ân'ının hürmetine, cümle Tarikat (Müslüman) kardeşlerimizle, mü’min ve mü’mineyle senin afvına mazhâr ettiğin kullarınla bu dünyadayken bizlere de mağfiret et de, ukbâya bırakma!

Yâ Rabbi! Bize “Kulum” de…! Kulluk kapısından, şu mana yurdundan, yokluk katarından, rızâ bari yolundan bizi ayırıp da mahrum etme!

Yâ Rabbi’ Nûr-u Kur’ân’ının hürmeti için… Mağfiretine mazhâr ettiğin kullarınla cümle İhvan kardeşlerimizi ve şu an amin diyenleri, mü’min ve mü’minesiyle bütün aciz kullarını da Kerem-i Lütfunla dünyada iken afv ve mağfiret et de, ukbâ âlemine bırakma!

Yâ Rabbi! Gaffar ve Saddak sıfatına sığındık. Yâ Rabbi! Bizim kusurlarımızı affet. Senin huzurunda bizleri utandırma Ya Rabbi! Şu fâni âlemden beka âlemine getirdiğin zaman “Buraya getirdiğin makam bu mu?” diye bizim yüzümüzün karasını yüzümüze vurma. Yapmış olduğumuz ibadetleri paçavralar şeklinde yüzümüze vurma! Kötü hâl ve ahlâklarımızdan dolayı bizleri o âlemde rezîl-i rüsvây edip utandırma! Bizi Habîbine bağışla!

Nûr-u Kur’ân’ın hürmeti için… Dostun Habib’ine (AS) bağışla. Cihar yari güzine bağışla İmamı Hasaneyn’şehidi kerbela imamı Hüseyn’ine (RA) bağışla! Şâh-ı Velâyet İmam-ı Ali (RA) Efendimize bağışla! Fatımtüz-Zehra (RA) annemize bağışla! 12 pir 24 pirana bağışla, Üstadlarımıza (RA) bağışla! Bize mağfiret et Yâ Rabbi! Bizim kusurlarımızı affet! Senin huzurunda bizi utandırma!.

Yâ Rabbi! Rahmetine mazhâr ettiğin kullarınla cümle ihvan kardeşlerimi ve amin diyenleri,  Kerem-i Lütfunla Rahmetine mazhar et! Yâ Rabbi! Sevgili Habîbinin (SAV) şefaatından ve Ehl-i Beyt-inin yolundan bizi ayırma!

Yâ Rabbi! Bize Ehl-i Beyt’i (RA) sevdir. Sen Ehl-i Beyt’i (RA) sevdin, medh-u sena ettin. Biz de senin için senin sevdiklerini seviyoruz! Nur-u Kur’ân’ın hürmeti için… Hubb-u Resûlullah’tan (SAV) ,Dostlarından bizi ayırma. Hubb-u Cemil ile ihlâs, Sırr-ı Tevhid’le necat bulup Fırka-i Naciye zümresine dahil olan kullar zümresine bizleri de ilhak eyle!

Yâ Rabbi! Seni candan zikreden kullar zümresine, Ehl-i Tevhid zümresine bizleri de ilhak eyle! Bizleri korktuğumuzdan emin, umduğumuza nail eyle! Kulluğumuzu bâkî, hizmetlerimizi kadîm kıl! Rıza yolundan bizleri ayırma! “Ene razı, ente razı” sırrına bizleri de mazhâr eyle! Dünya ve Âhirette bizi rızandan habibi edibinden üstadlarımızdan ve ihvan kardeşlerimizden ayırma! Üstadlarımızın himmed ve nazarını kazanan kardeşlerimizden eyle! Görünür görünmez kazalardan, belâlardan, şeytanın ve nefsimizin şerrinden, ehl-i delâletin şerrinden, küfr-ü delâletin şerrinden, müflislerin, şerrinden bizi hıfz-ı himaye eyle! Hafız-ı Hakîm Sensin. Kendimizi, dinimizi, imanımızı, ihlasımızı, ırzımız, namusumuzu, şeriat ve tarikimizi, maneviyyâtımızı, evlad-u ailemizi, çoluk ve çocuğumuzu millet ve memleketimizi, ordumuzu ve yurdumuzu, Bilâd-ı İslâm diyarlarını hıfz-u himaye eyle Yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! Alem-i Berzah’tan Âlem-i Ervâh’a, Senin ilâhi huzuruna, Nûr-u İman, sırr-ı İhlâs ve insan sıfatıyla gelen kullar zümresine ilhak eyle!

Fahr-i Âlem'in “Livâyil Hamd”inin altına toplanıp da şefaatine mazhâr olan kullar zümresine bizleri ilhak eyle!

Büyük Divan'da münâdîler nida ettiği zaman: “Ey Ehl-i Mahşer! Gözlerinizi kapatınız. Fâtimatüz-Zehrâ (RA) validemiz geliyor.” dediği zamanda, manevî gözlerini açıp da Fâtımatüzzehrâ’nın (RA) izinden giden kullar zümresine bizleri de ilhak eyle!

Yâ Rabbi! Dedesiyle gelen, kevser ırmağında duran, susuz ümmete su veren, Hz. Hasan (RA) ve Hz. Hüseyin  (RA)’nin verdiği sudan, Nûr-u Kur’ân’ının hürmeti için bizlere de ihsan et! Kerem-i Lütfunla bir nebzecik biz aciz kullarına içmeyi nasîb eyle!

Yâ Rabbi! “Talebeni, Vecedenî” buyurdun. Allah’ım! Biz de senden taleb edip istiyoruz. Eğer bizler lâyık değilsek de, herşey senin Yed-i Kudretindedir Allah’ım! Kerem-i Lütfunla bizleri de lâyık ediver de, o sudan bir damlacık dahi olsa ihsan ediver!

İsrafil (AS) Laffâsı’na üfürdüğü zamanda, bizleri  Üstadlarımız’la beraber insan sıfatında ayağa kalkan, beraatını sağ tarafından sağ eline alan kullar zümresine ilhak eyle!

Yâ Rabbi! Ömrümüz hitâmında bizlere azar-ı asan ölüm nasîb eyle! Ölüp geberip gidenlerden etme! Son nefesimizi sana verirken Kelime-i Tevhîd, Lafza-i Celâl, Selât-ü Selâmla çene kapamamızı nasîb-i müyesser eyle! O anda Dostlarını yanımızda bizlere yoldaş eyle!

Yâ Rabbi! Bizleri kabir suallerine muktedir eyle! Kabîr azabından bizleri halâs eyle. Yâ Rabbi! Nûr-u Kur'ân'ının hürmeti için kabirlerimizi zulmetli bir kuyu etme ve bizi hâl-i zindanda bırakma! Kabirlerimizi Kelime-i Tevhidin ziyası ve nuru ile nurlandır!

Yâ Rabbi! Matlûb ve maksudumuz ancak senin Rıza-i İlâhin, Aşk ve muhabbetindir. Sana sıdk-u sadâkatle kulluk eden kullar zümresine bizleri de ilhak eyle!

Yâ Rabbi! Senden senin sevgini ve aşkını istiyoruz! Bizi bizden al da Sana lâyık bir kul eyle! Yâ Rabbi! Aşk ve Muhabbetini bize ihsan et!

Yâ Rabbi! yapılan Tevbe-i İstiğfâr’ı,okunan hatmi şerifi yasini şerifi, sureyi celileri  Selât-ü Selâm’ı, Kelime-i Tevhid’i, Kelime-i Tayyib’i, Lafza-i Celâl’i, İsm-i Âzam Sekînelerini, Esmâ-i Hüsnâ’ları, acizane yaptığımız şu fakir duamızı

“İzâ raeytehüm hasibtehüm lü’lüen mensûrâ” Ayet-i Kerîmene mazhâr kıldığın, Cennet Gençlerinin beyleri, efendileri, İmam-ı Hasan (RA), İmam-ı Hüseyin (RA) Efendilerimizin hürmet ve şerefine; Piri Piran ve üstadlarımızın hürmetine, kesrette iken Vahdeti, Rızânı Cemâlullâh’ını kazanan canlar, aşıklar, sadıklar, zakirler, şakirler hürmetine, Dergâh-ı Ulûhiyyetinde biahseni kabul, indinde makbul eyle ya Rab!Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, işsizlere hayırlı rızk kapıları, evsizlere ev, eşsizlere Salih ve Saliha eşler lutfeyleyip, evladı olmıyan evlat hasretiyle yüreği yananları bir an önce evlat sevgisini tatdırı ver ALLAH’ım,

Ya Rab evlatlarımızı kendine layık kul, habibine layık ümmet, dini mübin’e hadim,anaya babaya sadık  Salih ve Salihalardan eyle, içkinin batağında, kumarın tuzağında,nefsani arzularının peşinde olan ümmeti muhammedide bir an önce gafletden uyarıp ahlakı kur’aniye ve ahlakı muhammed’iye ile ahlaklandırıver ALLAH’ım

Ya Rab, şu an bizleri izleyipte, ahh keşke bende ulaşsaydımda, bende şu sıkıntım için, şu hacetim için, dua talep etseydim diyen, bütün izliyenlerimizinde sen sıkıntılarını giderip, arzu etdikleri gönüllerindeki her tür hayırlı muratları, ihsan ediver,ALLAH’ım

Ya RAB ced ve ceddatlarımızdan akrabayı talukatlarımızdan aile efradlarımızdan  ihvan kardeşlerimizden ahirete irtihal eyleyenleri rahmet eyle, rahmetinle muamele eyleyip olakı varsa hata kusur ve Günakları af ve mağfiret eyle kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyleyiver ALLAH’ımYapmış olduğumuz dualarımızı, Habibi edibin sahabeyi Güzin efendilerimizin, Üstadlarımızın dualarına ilhak eyle! Dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Kâbe-i Muazzama'da, Arafat-ul Kıyam'da yapılan dualar arasına ilhak eyle..!habibi edibin ve Büyüklerimiz Sana ne şekilde dua ettiyse, Sana ne şekilde ibadet ettiyse, bize de o şekilde dua etmeyi, Sana kulluk etmeyi nasip ve müyesser eyle!

Yâ Rabbi! Son nefeste kelime-i tevhid, tilavet-i kuran, salih amel, selat-ü selamla; yüce Peygamberimizin (SAV), Üstâdlarımızın, ervâhıyla gelmeyi nasib eyleyib; şeytan mel’ûnunun mekri ve tuzağından emin olarak huzuruna Fırka-i Naciye zümresine dahil olarak gelen bahtiyar kullarından bizleri ayırıp da mahrum etme!

Yâ Rabbi! Maddi ve manevî müşküllerimizi hâl ve asan eyle! Maddî ve manevî ilişkilerimizi büyüklerimizden ve İhvan kardeşlerimizden kesme! Rıza yolundan, katarından bizi ayırıp mahrum etme! Hak ile bâtılı seçenler katarından ayırma! Şeyh ve Ehlullâh gazabına uğratma!

Aşkınla yandır Allahım! Derdinle döndür Allahım! Ne olursun Allahım! Resulünün (SAV) aşkına,Eba bekr hatrına,Ömer-ül Faruk hatrına,Osman-ı zinnureyn hatrına,  İmam-ı Ali (KV) aşkına… Hasan-Hüseyn’in (RA) aşkına… Fatma anamın (RA) aşkına... Ehl-i Beyt'inin aşkına... Oniki Pir aşkına… Cümle Veliler aşkına... Gavsul Azam’ın  aşkına… Gavsul zaman aşkına….Kutbul zaman aşkına… Maneviyyat büyüklerimizin, üstadlarımızın aşkına… Ne olur ALLAH’ım! Affeyle! Affeyle! Affeyle YÂ RAB!

Yâ Gıyâs! El-Gıyâs El-Müstagî’sin! Göz açıp yumuncaya kadar hesabı görücüsün! Hesab günü gelmeden nefsimizi muhasebe etmeyi, hesaba çekmeyi nasîb eyle!

Amin…amin….amin..ve selamun murseliyn velhamdulillahi rabiil alemiyn

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ

TAZİYELER

tümü
yukarı çık